International conference "EU interdisciplinary studies in Ukraine and beyond"

 
International conference "EU interdisciplinary studies in Ukraine and beyond" took place within the framework of the Jean Monnet Module of  EU Interdisciplinary Studies at NaUKMA on 
April 10, 2017 at the  National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv (NaUKMA cultural and art center, Illinskaya St., 9).
Participants and speakers of the event discussed the following issues:
  • The concept and role of EU interdisciplinary research in legal and social sciences in Ukraine and beyond;
  • The experience of EU interdisciplinary studies, the synergy of theoretical approaches of law, political science, sociology and anthropology;
  • Practical experience in using sociological methods of empirical research to conduct legal research;
  • Interdisciplinarity and the impact of science beyond the scientific community;
  • Use of modern computer databases in EU interdisciplinary studies and research.

 

В рамках Модулю ім. Жана Моне з міждісциплінарних студій в НаУКМА відбулася міжнародна науково-практична конференція

Міждисциплінарні підходи в соціальних та правових науках: досвід європейських студій

10 квітня 2017 р. 9:30-17:00

 Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ультурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9)

 

Теми для обговорення:

  • Поняття і роль міждисциплінарних досліджень в правових і соціальних науках
  • Досвід міждисциплінарних досліджень, синергія теоретичних підходів права, політології, соціології та антропології
  • Практичний досвід використання соціологічних методів емпіричних досліджень для проведення правових досліджень
  • Міждисциплінарність та вплив науки за межами наукової спільноти
  • Використання сучасних комп’ютерних баз даних для міждисциплінарних досліджень

 

Робоча мова: українська та англійська.