Курси

Стратегія економічного зростання Європейського союзу

Метою курсу є формування у студентів розуміння концептуальних соціально-економічних засад формування сучасної політики стратегічного розвитку Європейського Союзу, вміння робити порівняння з українськими програмами економічних реформ у контексті проблематики євроінтеграції України. В процесі вивчення курсу студенти повинні опанувати теорію і познайомитись з практикою програмування стратегічного економічного розвитку Європейського Союзу, засвоїти концепцію і зрозуміти структуру діючої програми «Європа 2020», набути навички і вміння щодо порівняльного економічного аналізу стратегічних підходів Європейського Союзу і України та моніторингової оцінки результатів виконання стратегічних цілей, сформувати компетенції щодо розробки заходів соціально-економічної політики, які будуть сприяти євроінтеграції України. Передбачається застосування міждисциплінарного підходу при розкритті окремих тем курсу.

Практичні аспекти сучасних академічних досліджень

Покращення обізнаності українських аспірантів, молодих вчених, експертів та громадських активістів щодо практичних аспектів проведення міжнародних конкурентних досліджень у галузі міждисциплінарних досліджень з євростудій та суміжних областях.

Порівняльне європейське конституційне право

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями порівняльного конституційного права та основами конституційного права окремих Європейських країн. Курс присвячений загальній характеристиці теорії конституціоналізму в порівняльній перспективі і зосереджується на історичних, культурних, соціальних та правових факторах, які вплинули на розвиток конституційного права в країнах Європи, а також окремих країн Північної Америки та Азії. В рамках цього курсу студенти будуть вивчати такі теми: особливості цивільної (романо-германської), загальної (англо-саксонської) та інших систем права; історія конституціоналізму та вплив історичних подій та конституційних моментів на розвиток конституційного права в окремих країнах; взаємовідношення правової культури та конституціоналізму; конституційне запозичення; теорія поділу влади та взаємовідношення між її різними гілками; системи політичних партій та виборчі системи; конституційні суди та конституційний контроль; конституційно-правовий статус громадянина тощо. Після закінчення курсу студенти повинні засвоїти основні характеристики різних правових сімей та конституційних систем провідних країн Європи та Північної Америки, демонструвати знання основних термінів та концепцій порівняльного конституційного права, а також краще орієнтуватися в особливостях конституціоналізму України в порівнянні з іншими країнами.

Майстер-клас з проведення наукових досліджень з євростудій

Курс розроблений для того, щоб запропонувати майстер-класи з найкращих практик та досвіду проведення дослідницьких, видавничих, мережевих та конференційних заходів світового класу для українських аспірантів та молодих вчених.

Міжнародні та європейські стандарти досліджень

Метою курсу є навчання аспірантами набору дослідницьких та письмових навичок, що дозволить їм самостійно розробляти, проводити та писати науково-дослідницькі проекти та роботи у обраній ними галузі досліджень, зосереджуючи увагу на дослідженнях з євростудій. Результати навчання курсу зосереджені на наступних дослідницьких та письмових навичках 1) критичне мислення; 2) робота з літературою 3) дизайн дослідження 4) написання текстів 5) усне виступ 6) управління часом.

Зовнішні відносини Європейського Союзу: Право і політика

Метою курсу є набуття знань і практичних навичок студентами магістеріуму НаУКМА з компетенції ЄС в сфері зовнішніх відносин та політики ЄС по відношенню до третіх країн. Особливу увагу буде приділено відносинам між ЄС і Україною (Європейська політика сусідства, Східне партнерство, угода про асоціацію між ЄС і Україною). Очікується, що студенти можуть застосувати свої знання в науковій роботі, в державних установах і міжнародних організаціях.

Європейські студії, як складова сучасних досліджень в галузі соціально-економічних наук

Метою курсу є набуття знань і практичних навичок для докторантів в сфері соціально-економічних наук застосовувати сучасні міждисциплінарні методи дослідження і написання наукових робіт в сфері європейських студій.